skip to main content

Patient Notice of Rights in Accordance with the ADA Section 504 and ACA Section 1557

If non-english speaker, click language:

 • AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099)

 • ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099)

 • ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888–622–6622 (TTY:1–888–622–6622)

 • ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888–699–2099 (ATS : 1-888–699–2099).

 • ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-888–699–2099 (TTY: 1-888–699–2099.)

 • Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099)

 • KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-888–699–2099 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-888–699–2099).

 • PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-888–699–2099 (TTY:1–888–699–2099).

 • ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888–699–2099 (телетайп: 1-888–699–2099).

 • خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099). ک

 • ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1–888–699–2099) رقم .(1–888–699–2099 :والبكم الصم ھ

 • ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) पर कॉल कर।

 • ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1–888–699–2099 (टिटिवाइ: 1–888–699–2099) ।

 • ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 • સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) కు కాల్ చేయండి.

 • သတိျပဳရန္ – အကယ္၍ သင္သည္ျမန္မာစကား ကိုေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) သုိ႔ေခၚဆုိပါ။

 • ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1–888–699–2099 (መስማት ለተሳናቸው: 1–888–699–2099).

 • 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)번으로 전화해 주십시오.

 • 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1–888–699–2099(TTY:1–888–699–2099)。

 • 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1–888–699–2099(TTY:1–888–699–2099)まで、お電話にてご連絡ください。

 • ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন 1–888–699–2099x (TTY: 1–888–699–2099)।

 • XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099).

 • ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)។

 • توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099) با. باشد می ف

 • ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1–888–699–2099 (TTY: 1–888–699–2099)

 • УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1–888–699–2099 (телетайп: 1–888–699–2099).

 • Benevis and its affiliated practices are dedicated to providing services to patients, companions and visitors in a welcoming manner that respects, protects, and promotes patient rights.

Benevis and its affiliated practices are dedicated to providing services to patients, companions and visitors in a welcoming manner that respects, protects, and promotes patient rights.

Our team members will treat all patients, companions and visitors receiving services with equality in a welcoming manner that is free from discrimination based on age, race, color, creed, ethnicity, religion, nation origin, marital status, sex, sexual orientation, gender identity or expression, disability, veteran or military status, or any other basis prohibited by federal, state, or local law.

Our team will determine eligibility for and provide services, and other benefits to all patients, companions and visitors in a similar manner, without subjecting any individual to separate or different treatment on the basis of age, race, color, creed, ethnicity, religion, national origin, marital status, sex, sexual orientation, gender identity or expression, disability, veteran or military status, or any other basis prohibited by federal, state, or local law.

Our team members will inform patients, companions and visitors of the availability of and make reasonable accommodation for disabled patients and patients with limited English proficiency consistent with federal and state requirements at no cost to the patient.

Our team members are prohibited from retaliating against any person who opposes, complains about, or reports discrimination, files a complaint, or cooperates in an investigation of discrimination or other proceeding under federal, state, or local anti-discrimination law.

Any person, who believes that he, she or another person has been subjected to discrimination which is not permitted, may file a complaint with the VP of Compliance/Compliance Coordinator.

VP of Compliance/Compliance Coordinator
RE: ADA Complaint

1090 Northchase Pkwy. SE Suite 150
Marietta, GA 30067

If you feel you have not received proper assistance with your complaint, you may also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health & Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-866-785-6255, 866-785-6255 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.